ВАЖЛИВО

Положення "Про Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації"

Zatv polozh DON 2014


1.
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, а також  з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.10.2012 року  № 451 „Про упорядкування структури підрозділів облдержадміністрації” Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації перейменовано в Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також Положенням про Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Положення).
У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Департаменту є:

 • участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;
 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконання навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності;
 • координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності в області;
 • формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток області;
 • сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам області;
 • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
 • управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 • здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;
 • сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 • організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, учнів та студентів;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює керівництво і контролює діяльність відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад;
2) координує роботу місцевих органів управління освітою, інституту післядипломної педагогічної освіти,  а також підприємств, установ та організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
3) прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти,  формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними та вищими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;
4) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також закладів   післядипломної   освіти,   що   перебувають   у   його   підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;
5) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
6) вносить Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
7) організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених в області, їх державне інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;
 8) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
9) бере в установленому порядку участь в укладенні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України і перебувають у державній власності, подає Міністерству освіти і науки України відповідні матеріали.
10) аналізує стан виконання керівниками професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
11)  вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;
12) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
13) впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
14) вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
15) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
16) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
17) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
18) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей, учнів та студентів;
19) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
20) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
21) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
22) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;
23) сприяє  активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань  інноваційної діяльності;    
24) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності;
25) бере участь за дорученням Міністерства освіти і науки України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм;
26) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
27) розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
28) забезпечує  розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
29) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти в області,  що належать  до  його компетенції;
30) подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового співробітництва;    
31) бере участь у межах своїх повноважень в організації на території області виставково-ярмаркових заходів;
32) координує роботу вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;
33) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних  програм  поліпшення  становища освіти, науки,  дітей, учнів, студентів, їх  відпочинку, забезпечує їх виконання;
34) розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  освіти, науки,  учасників навчально-виховного процесу;
35) готує пропозиції  стосовно  вдосконалення нормативно-правової   бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в  установленому  порядку  на  розгляд  облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки України;
36) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених  молодіжними, дитячими   та іншими громадськими організаціями;
37) координує в межах своїх  повноважень  здійснення  заходів, спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей, учнів та студентів,  самостійно виконує  відповідні  програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
38) здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей, учнів та студентів;
39) забезпечує в межах своїх повноважень  здійснення  заходів  щодо активізації   міжнародного  співробітництва  з  питань,  що  належать до його компетенції;
40) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової  інформації,  з  питань,  що  належать   до   його компетенції;
41) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної  політики  стосовно  державної таємниці,  здійснює контроль за її  збереженням в структурному підрозділі;
42) надає адміністративні послуги;
43) вносить пропозиції до проекту бюджету області, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
44) розробляє  проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
45) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
46) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
47) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
48) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
49)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
50) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
51) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
52) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
53) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
54) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
55) контролює за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
56) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
57) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
58) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
59) забезпечує  у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
60) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
61) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
62) забезпечує захист персональних даних;
63) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Департамент має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі; вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
 • за дорученням голови обладміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного потенціалу області;
 • створювати авторські колективи для підготовки посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику:
 • представляти в установленому порядку інтереси структурного підрозділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади відповідно голова обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки України.
Директор Департаменту повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

7. Директор Департаменту:

 • здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
 • подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
 • затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;
 • планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;
 • звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на структурний підрозділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;
 • може входити до складу колегії обласної державної адміністрації; Міністерства освіти і науки України;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;
 • спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
 • Накази нормативно–правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;
 • подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису структурного підрозділу;
 • здійснює добір кадрів;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;
 • подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:
 • призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освітою відповідно підпорядкованих районних, міських, районних у містах державних адміністрацій, інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів та інших структурних підрозділів;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;
 • забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • забезпечує в межах своїх повноважень збереження в структурному підрозділі  інформації з обмеженим доступом;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

8. Директор Департаменту має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

9. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора (за посадою), а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів.
До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці і висококваліфіковані спеціалісти.
Склад колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

10. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують, на госпрозрахунковій основі).

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

12. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації після проведення їх експертизи Департаментом фінансів обласної державної адміністрації.

13. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

14. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації та підлягають державній реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови облдержадміністрації, а у випадках передбачених законами України – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

На сайті

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі

Статистика сайту

Сьогодні:158
За тиждень:413
За місяць:3166
Всього:151198

Кориснi посилання